3.7
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
வெப்பம் மற்றும் ரன் சராசரி 3.7 / 5 வெளியே 30
ரேங்க்
83 வது, இது 193.3 கே காட்சிகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
புதுப்பிக்கிறது
ஆசிரியர் (கள்)
புதுப்பிக்கிறது
கலைஞர் (ங்கள்)
புதுப்பிக்கிறது
வகை (ங்கள்)
வகை
புதுப்பிக்கிறது